Laktawan sa nilalaman

Sibikong Pakikipag-Ugnayan

Mga rekurso ukol sa halalan ng 2024

1.3 milyong karapat-dapat na mga botante ng Arizona ay hindi nakarehistro para bumoto. Marami sa kanila ay bata at Asian American, Pacific Islander, Latinx, African American, o Native American.

Magparehistro tayo para bumoto at gumawa ng pagbabago!

Para sa karagdagang impormasyon sa pagpaparehistro ng botante kabilang ang pagpapalit ng iyong kaakibat na partido at iba pang mga opsyon, bisitahin ang Arizona Voter Info Portal sa ibaba.

Inaatake ang ating mga karapatan sa pagboto!

Tulungan kaming ipalaganap ang Panata sa Demokrasya upang ipaalam ipaalam sa aming mga lehislatura na kailangan nilang gawing prayoridad ang demokrasya at ang aming karapatan sa paghalal! Anuman ang ating kulay, pinanggalingan, o zip code, pinahahalagahan ng lahat ng taga-Arizona ang ating kalayaang bumoto. Marapat lamang sa atin ang mga pagkilos na ipinagtatanggol ang ating karapatang bumoto at mga lider na ipagsasanggalang ang ating demokrasya.

Narito ang AZ AANHPI for Equity upang ipaalam at paglingkuran ang komunidad sa pamamagitan ng proseso ng pagboto. Suriin ang mga link na ito para sa mga rekursong tutulungan kang magparehistro, matuto, at matagpuan ang impormasyon sa iba't-ibang wika.

MGA MAHAHALAGANG ISYU

Ipagtanggol ang ating Demokrasya

Mayroong mahigit-kumulang 100 na mga mga panukalang batas na sumusugpo sa karapatan ng botante sa Sesyong Pambatas ng 2022. Ang pagboto sa mga panukalang batas na nagpapalawak ng karapatang pamboto ay sasalungat sa pagtangkang sugpuin ang mga botante: Ilayo ang mga Cyber ​​Ninja sa ating mga balota at ang pag-aksaya sa mga nagbabayad ng buwis; Tiyakin ang seguridad ng mga nauunang balotang “mail-in” (SB2289); Pahintulutang tumulong ang mga ikatlong partido sa pagpaparehistro ng mga botante (HB2492); Itigil ang kriminalisasyon ng mga manggagawang panghalalan; Panatiliin ang mga drop box para sa mga botante sa mga pamayanang pang-tribo at mga lokal sa kanayunan; Gawing mas madali ang pagpboto at bigyang-kaayusan ang mga humahadlang sa mga karapatan ng mga botante.

IPAGLABAN ANG KARAPATAN NG MGA LGBTQ+

Nagtatangka ang mga mambabatas na hadlangan ang pagsamantala ng mga kabataang transgender sa pangangalagang nagpapatibay sa kasarian at pakialaman ang mga pamantayan ng pag-aaruga sa kanila (SB 1138). Nanganganib ang mga kababaihang transgender sa pagbabawal sa kanilang makilahok sa isports at ang pagbabawal na ito ay makapanggagambala sa atletikong pampaaralan para sa lahat ng kababaihan, na siyang magdudulot sa kanila ng karagdagang pagsisiyasat at pagmamanman (SB 1165). Sa pamamagitan ng pagboto, ipaaabot mo sa mga mambabatas na hindi mo tinatanggap ang homophobia sa anumang antas ng gobyerno at pahihintulutan ang kulturang magbago patungo sa pagiging mas mapagtanggap para sa mga susunod na henerasyon.

MAS MABUTING PAMPUBLIKONG EDUKASYON

Taglay ng lalawigan ng Arizona ikatolong pinakamalalang dropout rate. Nagtala din ang lalawigan ng Arizona ng pinakamalalang ratio ng bilang ng mag-aaral para sa bawat guro. Sa pangkalahatan, nagtala ang lalawigan ng Arizona ng ika-49 sa lahat ng lalawigan ng Estados Unidos pagdating sa larangan ng pampublikong edukasyon. Maaaring hikayatin ang mga halal na opisyal sa pamamagitan ng pagboto upang pondohan ang pampublikong edukasyon. Ang mga voucher sa paaralan ay gumagamit ng pondong nakalaan sa pampublikong edukasyon at ang nakikinabang lamang sa mga ito ay ang mga chartered na paaralan. Ang mga kumpanya sa likod ng mga chartered na paaralan ay nagla-lobby upang pababain ang antas ng ating sistemang pang-edukasyon para lamang sa kanilang sariling pakinabang.

IPAGTANGGOL ANG ATING KAPALIGIRAN

Dapat nating pangasiwaan ang mahahalagang yamang-tubig at protektahan ang mga henerasyon na susunod sa atin. Nahaharap ang lalawigan ng Arizona sa isang hindi mapagkakailang pagtaas sa matinding init at alinsangan. Ang lungsod ng Phoenix ang ikalawang pinakamabilis na uminit na lungsod sa Estados Unidos. Kasalukuyan nang tinatala ng lalawigan ng Arizona ang mahigit 2 araw ng tag-init bawat taon, ang ikalawang pinakamataas na bilang sa bansa. Pagdating ng taong 50, itinataya na tataas ang bilang na ito patungong 2050 na araw ng tag-init bawat taon. Nangangahulugan ito ng mas mahigit na pangyayari ng sunog na tinatawag na wildfire. Sa kasalukuyan, kulang sa pagpondo ang kagawarang pangkagubatan ang lalawigan ng Arizona. Mas marami pang bumbero mula sa mga hanay ng bilanggo kaysa sa hanay ng mamamayan. Batay sa kung sino ang ating ihalalal bilang gobernador, pwede natin silang demandahin upang gawing prayoridad ang pagprotekta sa ating mga lungsod mula sa mga wildfire. Kung ang mga halal na opisyal natin ay mga tiwali, maaari nilang ibenta ang ating mga kayamanan sa mga malalaking korporasyon para sa kanilang pakinabang habang isinasangla natin ang mga buhay ng mga susunod na henerasyon.

KARAGDAGANG REPRESENTASYON

Ayon sa National Conference of State Legislators, kinabibilangan ng mga puti/kaukasyan ang 71% sa mga mambabatas. Ayon sa Senso ng Estados Unidos noong 2015, natuklasan na nagiging mas dibersipikado ang lalawigan ng Arizona habang lumalaki ito. Kailangan nating palaguin ang ating mga botante nang sa gayon ay hindi lamang isang grupo ang kumakatawan dito, at sa halip bilangin sa hanay nito ang lahat ng mga grupo, lalo na ang mga marhinalisadong komunidad. Sa taong ito, ipinakilala nila ang isang panukala na nag-aatas sa mga paaralang ituro ang kasaysayan ng mga AAPI at pangalagaan ang aming kultura dito sa lalawigan ng Arizona. Mayroon ding mga panukalang itinatama ang hindi pagkakapantay-pantay ng iba’t-ibang mga lahi na ginagawang labag sa batas ang diskriminasyon batay sa anyo ng buhok na natatangi dahil sa kaugnayan nito sa kultura o etnikong pinanggagalingan ng isang tao.

PUKSAIN ANG KAWALAN NG PABAHAY

Maaaring magpasya ang mga halal na opisyal na gawing prayoridad ang abot-kayang pabahay kung idemanda natin ito. Sa halip na pahintulutan ng mga opisyal ang mas maraming mga maluluhong obra, maaari nating pondohan ang isang Eviction Crisis Prevention Plan dito sa lalawigan ng Arizona. Mayroong panukalang batas ang lalawigan ng Colorado na humihiling ng pagpondo ng $3 bilyon patungo sa mga taong nanganganib sa pagpapalayas sa kanila mula sa kanilang mga tirahan. May ibang pang mga lalawigan na nakikipagsanib-pwersa sa mga luxury apartment at condo upang gumawa ng pabahay para sa mga pamilya at taong mabababa ang kita. Walang dahilan pumasok ang mga malalaking korporasyong pang-real estate sa ating lalawigan at hindi makibahagi sa pagpuksa sa kawalan ng pabahay.

impormasyon ukol sa pagiging isang ganap na botante

Upang bumoto sa Arizona, dapat kang isang mamamayan ng Estados Unidos at residente ng isang county sa lalawigan ng Arizona. Dapat 18 taong gulang o mahigit ang isang botante sa Araw ng Halalan.

Upang maging karapat-dapat na botante sa isang halalan, dapat magparehistro ang isang tao ng hindi bababa sa 29 araw bago ang halalan. Maaaring magparehistro ang mga indibidwal online, sa personal sa opisina ng county recorder, o sa pamamagitan ng koreo.

Dapat magpresenta ang bawat indibidwal ng pruweba ng pagkamamamayan tuwing nagpaparehistro kung nais nilang makilahok sa halalang panlalawigan o lokal. Kabilang sa mga tinatanggap na anyo ng dokumentasyon ang mga sertipiko ng kapanganakan, mga pasaporte, at mga dokumentong ipinagtitibay ang kanilang naturalisasyon sa Estados Unidos. Noong Hunyo 4, 2018, inihayag ng Kalihim ng Estado na si Michele Reagan (R) na ang patunay ng pagkamamamayan ay hindi na kakailanganin ng mga indibidwal na nakapagbigay na ng gayong patunay sa Kagawaran ng Sasakyang De-motor o DMV ng lalawigan. Inihayag din ni Reagan na pahihintulutan ng estado ang mga indibidwal na nagparehistro na hindi nagbigay ng patunay ng pagkamamamayan na bumoto sa mga pederal na halalan (bagaman hindi para sa mga halalang panlalawigan o lokal).

Heto ang mga mga katanggap-tanggap na anyo ng pagkakakilanlan ng botantesa lalawigan ng Arizona.

Request to Speak

Timbangin ang mga bayarin mula sa ginhawa ng iyong sopa! Ang Arizona's Request to Speak (RTS) ay isang online na tool na nagbibigay-daan sa pang-araw-araw na mga mamamayan na magbigay sa mga mambabatas ng estado ng Arizona ng aming feedback sa mga bayarin. Ito ay isang madaling paraan upang makilahok sa pulitika ng estado, manatiling may kaalaman sa mga panukalang batas na direktang nakakaapekto sa atin, at tiyaking iginagalang ng ating mga halal na opisyal ang kagustuhan natin, ang kanilang mga nasasakupan.
Upang makalikha ng Request to Speak account, kailangan mong magparehistro SA CAPITOL sa mga kiosk sa kanilang lobby. Kapag nairehistro mo na ang iyong account, maaari kang mag-rate at magkomento sa mga bill o mag-sign up upang tumestigo sa pagdinig.
Conference speaker sa Ignite Lobby Day

INDEPENDENT REDISTRICTING COMMISSION
PUBLIC HEARING

Inimbitahan ng Arizona Independent Redistricting Commission (IRC) ang mga residente na lumahok sa unang round ng statewide public hearing mula Hulyo 23 hanggang Agosto 9, 2021. Ang AZ AANHPI for Equity ay lumahok sa isa sa mga pampublikong pagdinig sa Tucson.

Mula sa kaliwa: Faith Ramon (LUCHA), Sandy Ochoa (Mi Famila Vota), Jennifer Chau, LAN Hoang, Dorothy Lew, Lewis Lew, Priya Sundareshan (AZ AANHPI for Equity)

Grupo ng Muling Pagdidistrito sa Pampublikong Pagdinig

Ano ang nasa Balota ng PPE?

Ang Presidential Preference Election (PPE), ay isang halalan kung saan maaaring piliin ng mga botante kung sino ang gusto nilang maging kandidato sa pagkapangulo sa darating na 2024 General Election.

Manatiling nakikipag-ugnayan sa mamamayan sa pamamagitan ng pagboto, pagboboluntaryo, at pagdaragdag ng iyong input sa patakaran ng estado. Mag-sign up sa mga link na ito para protektahan ang aming mga komunidad!