Laktawan sa nilalaman

Lideratong kabataan

CIVIC ENGAGEMENT FELLOWSHIP

Naniniwala ang AZ AANHPI for Equity na ang kabataan ang pwersa para sa tunay na pagbabago sa lipunan. Sa pamamagitan ng pamamahagi sa kanila ng mga kasangkapan upang maging mga haligi ng komunidad, kaya nating baguhin ang dinamika ng kung sinuman ang nagpapatupad ng mga pagpapasyang makakaapekto sa kasalukuyan at sa susunod na mga henerasyon.

Naghahanap kami ng mga pinuno mula sa hanay ng mga mag-aaral mula sa high school at kolehiyo upang magkusang-loob at kumilos sa paglikha ng positibong epekto sa komunidad para sa aming itataguyod na programang Civic Engagement Fellowship o Samahan ng Sibikong Pakikipag-Ugnayan. Naglalayon ang programang hubugin ang susunod na henerasyon ng mga pinuno mula sa hanay ng mga kabataang inspirado ng kanilang layunin mula sa iba’t-ibang lokal. Sa loob ng 3 buwan, huhubugin ng mga kasapi ang mga kakayanang kinakailangan para sa epektibong pakikipag-ugnayan at manguna sa pagbabago sa pamamagitan ng panlabas na sibikong pakikipag-ugnayan sa kanilang mga komunidad. Isasagawa ang mga pagsasanay sa birtwal at personal na pamamaraan.

Mga Pamantayan ng Programa:
• Makilahok sa mga pagsasanay sa pamumuno sa loob ng 3 buwang programa (mula ika-11 ng Hunyo hanggang ika-13 ng Agosto)
• Kumilos sa pag-oorganisa ng digital na sibikong pakikipag-ugnayan.
• Mag-organisa ng mga kaganapang may kaugnayan sa sibikong pakikipag-ugnayan.
• Makakatanggap ng $1,000 na baon kapag nakumpleto ang programa.

Mga Kinakailangan ng Kandidato:
• Sa pagitan ng edad 14 – 25 taong gulang
• Nagpakita ng interes o pagkamausisa sa patakarang pampubliko at sibikong pakikipag-ugnayan.
• Pagnanais na palakasin ang mga kakayanan sa pamumuno at maging ahente ng pagbabago sa komunidad.
• Kakayahang tumupad sa iskedyul ng programa.
• Nagpakita ng kakayahang mag-organisa at magsaayos ng mga proyekto nang may kapanahunan, pagiging masinop, at pagiging maagap.

MGA KASAPI

Malalaking hakbang ang nagawa ni Afreen bilang pinuno sa kanyang komunidad, lalo na pagdating sa mga isyu ng pagkakapantay-pantay sa edukasyon at pagboto, na iniayon niya sa pamamagitan ng Civic Engagement Fellowship. Patuloy siyang kikilos para sa institusyonal na pagbabago sa mga karapatan ng manggagawa at mga pagkakataong pang-edukasyon.
Papasok na si Elika Ruintan sa kanyang huling semestre sa ASU, kung saan siya’y magtatapos ng kanyang BS sa Political Science at Minor sa Women’s Studies. Bilang isang anak ng mga migrante na lumaki sa lalawigan ng Arizona kung saan nangungunang usapin ang imigrasyon sa pulitikang panlalawigan, naging adbokasiya ang naturang paksa. Balak ni Elika ituloy ang kanyang takbuhin sa batas kaugnay ng imigrasyon matapos ang kanyang pagtatapos at maging tagapagsanggalang ng mga indibidwal na umaasang makahanap ng kaligtasan at kaunlaran sa Estados Unidos.
Ipinanganak si Jack sa China kung saan siya lumisan noong 2013 upang tumuklas ng mga bagong oportunidad. Ginamit niya ang Internet upang matuto ng iba't ibang kakayanan tulad ng computer programming at batas ukol sa buwis at negosyo. Nagtayo si Jack ng isang LLC sub-S na korporasyon noong taong 2018 gamit ang kanyang sahod mula sa McDonald's. Pagkatapos ay sinundan niya ito ng isang 501(c)(3) na nonprofit na korporasyon upang tulungan ang ibang mga kabataan upang pagtagumpayan ang pananalapi sa pamamagitan ng pagnenegosyo, dunong sa pananalapi, at paghahanda para sa kanilang nais na takbuhin.
“Hey, ako si Brenna Buckley. Ako ay 16 taong gulang at isang sophomore sa high school sa Hamilton. Una akong nag-apply para sa civic engagement fellowship na ito sapagka’t gusto kong palalimin ang aking pagkakasangkot sa aking komunidad at sa tingin ko ay napakahalagang bumoto upang lumikha ng pagbabago. Ikinasasabik kong magtrabaho sa susunod na mga buwan at lalo kong ikinasasabik na kasangkutan ang boto ng kabataan.”
"Marami akong natutunan bilang isang Civic Engagement Fellow at tunay na nasiyahan sa lahat ng mga karanasan ko at mga bago kong kaibigan, habang natuklasan din ang pagkawalang-katarungan sa loob ng ating mga institusyong pampulitika at pang-araw-araw na buhay at kung paano tayo maaaring kumilos upang ayusin ang mga puwang na ito."
Isang junior si Kristin Jung sa University High School sa lungsod ng Tucson, lalawigan ng Arizona. Ang pagpapalaki sa kanya ng mga migranteng magulang bukod sa kanyang mga karanasan sa inhustisyang panglahi ang humubog sa kanyang interes sa sibikong pakikilahok at ang nagtutulak sa kanyang lumikha ng komunidad kung saan ang lahat ng tao ay makakaranas ng ligtas at malugod na tinatanggap na pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagtawag ng pansin sa kahalagahan ng pagboto, umaasa siya sa kinabukasan kung saan madidinig ang tinig ng mga minorya at kung saan maaari nilang impluwensiyahan ang kanilang hinaharap.
Isang junior si Hannah Shin sa high school. Isang tubo ng Wisconsin, lumipat siya sa Arizona noong siya ay tatlong taong gulang. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral, napukaw ang interes niya sa pagpapalago ng representasyon ng mga POC sa ating gobyerno at pagpapalakas ng kanilang mga tinig sa pulitika. Nais niyang maging pulitiko balang araw. Sa hangaring ito, naging hilig ni Hannah ang pagsasalita sa publiko tungkol sa mga pananagutan ng mga taong naninilbihan sa ating gobyerno.
Si Bella Faria, na panganay na anak na babae ng dalawang guro, ay isang 15 taong gulang na sophomore sa Hamilton High sa Chandler, AZ. Ang kanyang ama ay isang Portuguese Hawaiian na guro na nagtuturo ng culinary arts at ang kanyang ina ay isang guro sa high school ng sining ng pakikipagtalastasan sa Inggles. Namumuhay siya sa mga salita ni Nelson Mandela na “Ang edukasyon ay ang pinakamakapangyarihang armas na pwede mong gamitin upang lumikha ng pagbabago sa mundo."
“Ikinararangal kong maging kinatawan ng aking nasyonalidad. Matatagpuan ang Marshall Islands sa gitna ng Karagatang Pasipiko sa pagitan ng Pilipinas at Hawaii. Kasalukuyan akong estudyante sa Gateway Community College kung saan ko kinukuha ang Organizational Management.”
Isang senior si Suhan Kacholia sa BASIS Chandler High School. Matindi ang paninindigan niya sa adbokasiya, lalo na para sa karapatan ng mga Asian American, sa kalusugang pangkaisipan, at hustisyang pangklima.
"Kumusta? Ako si Ella Wepking at isa akong sophomore sa Hamilton Highschool. Nang marinig ko ang pagkakataong ito maging kasapi, nasabik ako sa pagkakataong makapanglikha ng pagbabago sa aking komunidad at makapanghikayat sa lahat na bumoto. Sa labas ng samahan, ginugugol ko ang aking oras sa pagkukusang-loob sa iba't-ibang organisasyon at sa paglalaro ng softball. Sabik na sabik akong makita kung ano kaya nating pagtagumpayan sa darating na mga buwan at sa pagbabagong ating lilikhain.”
Isang freshman si Grace Shin sa BASIS Oro Valley. Siya ay kumukuha ng dalawang klaseng panggobyerno, ang AP Comparative Government at ang AP US Government. Ang mga klaseng ito ay nakatulong sa kanya upang matuklasan ang kahalagahan ng pagboto, at naging interes niyang kumilos upang paigtingin ang sibikong pakikipag-ugnayan. Mayroon din siyang instagram page na pinamagatang "hancookgrace."
Isang junior si Ashanti Ruiz sa Arizona State University sa lungsod ng Tempe, lalawigan ng Arizona na kumukuha ng Justice Studies na may minor sa Transborder Chicana/o at Latina/o Studies. Natuklasan niya ang kanyang layunin bilang isang kababaihang anak ng dalawang migrante na nagtagumpay sa inhustisya sa lahi. Balak ni Ashanti maging abogado at gamitin ang kanyang nalalaman sa sibikong pakikipag-ugnayan upang lumikha ng pagbabago sa komunidad at iangat ang antas ng pamumuhay ng iba. Patuloy niyang ipinaglalaban ang karapatan ng iba sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang-loob, edukasyon, at ang mga pinaglilingkuran niyang organisasyon.
“Hello, ako si Jane Li! Kasalukuyan akong sophomore sa Hamilton High sa AZ. Mahilig akong mag-bake, magbasa, umawit gamit ang plauta, at tumakbo. Bahagi din ako ng Peer-Squared bilang tutor at intern. Kamakailan lamang ay nagkaroon ako ng napakagandang pagkakataon na maging bahagi ng organisasyon ng AZ AANHPI for Equity na ang adbokasiya ay aktibismo at pagkakapantay-pantay ng mga botante."
Isang kabataang aktibista si Christine Shin na may lahing Korean-American. Hangarin niyang isulong ang pagkaunawa sa inhustisyang panglahi at tiyakin ang pagdinig sa tinig ng kanyang mga kasama. Itinatag ni Christine ang unang pahayagang pinatatakbo ng mga estudyante at ang samahan ng pampublikong pananalita ng kanyang high school. Sa layuning palawakin ang saklaw ng kanyang pampaaralang komunidad, nagsimula siya ng blog kung saan binibigyan niya ng plataporma ang mga kabataang BIPOC upang ipamahagi ang kanilang mga karanasan at isipin.
Isang junior sa Hamilton High si Dhanya Charan. Nagtatag siya ng lokal ng #DiversifyOurNarrative sa Chandler Unified School District na kanyang kinabibilangan. Isa itong pambansang kilusan upang palawakin ang paggamit ng mga inklusibong teksto sa mga paaralan. Hangarin niyang paigtingin ang sibikong pakikipag-ugnayan at ipamahagi ang tinig ng kabataan sa komunidad, at siya rin ay kasapi ng Chandler Mayor's Youth Commission.